Wiki Việt Nam là phiên bản trang thông tin tổng hợp của hệ thống SeeU.vn. Website được kích hoạt lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 03 năm 2021.